เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเอกสารที่เกี่ยวข้อง