เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญมาดำรงตำแหน่งที่ว่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง