เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ประกาศ / คำสั่ง

ประกาศแก้ไขกำหนดการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเอกสารที่เกี่ยวข้อง