เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รัโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหารเอกสารที่เกี่ยวข้อง