เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนพัฒนาบุคลากร

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายสายผู้ปฏิบัติเอกสารที่เกี่ยวข้อง