เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านซ่าเลือด หมู่ ๓ ถึง บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

เอกสารที่เกี่ยวข้อง