เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหารเอกสารที่เกี่ยวข้อง