เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปฏิบัติเอกสารที่เกี่ยวข้อง