เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเอกสารที่เกี่ยวข้อง