เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานสว่นท้องถิ่นสายงานผู้บริหารเอกสารที่เกี่ยวข้อง