เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ประกาศ / คำสั่ง

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณษหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำที่สาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ทต.กงรถเอกสารที่เกี่ยวข้อง