เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2564 (รอบ6เดือน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง