เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนอัตรากำลัง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง