เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนอัตรากำลัง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้ง ที่ 2 (พ.ศ.2564-2566)เอกสารที่เกี่ยวข้อง