เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนพัฒนาบุคลากร

ข้อบังคับเทศบาลตำบลกงรถ ว่าด้วยจรรยสาบรรณของข้าราชการลูกจ้างประจำเอกสารที่เกี่ยวข้อง