เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ประกาศ / คำสั่ง

การประกาศเจนารมณ์ งดรับ งดให้ ของกำนัลของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง