เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ความรู้ภายนอกองค์กร

คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง