เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง