เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไปเอกสารที่เกี่ยวข้อง