เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) เพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล



เอกสารที่เกี่ยวข้อง