เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕เอกสารที่เกี่ยวข้อง