เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงานประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ3เดือน(ต.ค.-ธ.ค.64)เอกสารที่เกี่ยวข้อง