เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ความรู้ภายในองค์กร

ความก้าวหน้าในสายอาชีพเอกสารที่เกี่ยวข้อง