เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

การลดขั้นตอนกระบวนงาน

ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเอกสารที่เกี่ยวข้อง