เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กิจการสภา

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง