เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) 2565

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปีงบประมาณ 2565

                   อาศัยอำนาจตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้เริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป กรณีการจัดเก็บทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ให้ขยายออกไปภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 618 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีภาระงานในการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากรวมถึงมีเหตุจำเป็นอื่นไม่สามารถจัดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ เมื่อเห็นเป็นการสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาขยายกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่บางกรณีได้ ไม่ควรเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต้องไม่กระทบการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีจะต้องดำเนินการภายในเดือน เมษายน 2565

                   เทศบาลตำบลกงรถ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยในประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ,ปริมณฑลและจังหวัดอื่น ๆ ส่งผลให้มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่        ตำบลกงรถมากขึ้น

                   เพื่อให้เป็นไปตามข้อระเบียบ/กฎหมาย ตลอดทั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว งานจัดเก็บรายได้  จึงไม่สามารถลงภาคสนามและสำรวจข้อมูลภาคสนามได้ทันตามกำหนดการ จึงขอขยายบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ให้ขยายออกไปภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564                  

                  

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเอกสารที่เกี่ยวข้อง