เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง