เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 ถึงมาตรา 29  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

                   เทศบาลตำบลกงรถ จะดำเนินการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลกงรถ สำหรับการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป โดยพนักงานสำรวจจะออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลกงรถ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   1. รายการที่ดิน ประกอบด้วย

                        - ประเภทที่ดิน

                        - เลขที่เอกสารสิทธิ์

                        - เลขที่ดิน

                        - หน้าสำรวจ

                        - จำนวนเนื้อที่ดิน

                        - ลักษณะการทำประโยชน์ในที่ดิน

                   2. รายการสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย

                        - ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

                        - เลขที่สิ่งปลูกสร้าง

                        - ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

                        - ลักษณะการทำประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง

                        - อายุสิ่งปลูกสร้าง

                   ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกงรถ อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการประเมินต่อไป

                   อนึ่ง ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดอันมีผลทำให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ดังกล่าว โดยยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 5) ต่อเทศบาลตำบลกงรถ

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง