เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลกงรถ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัฐของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง