เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลกงรถเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านกงรถ(วัดบ้านกงรถ)ถึงบ้านซ่าเลือด (ถนนลาดยาง)หมู่3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง