เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 (ตุลาตม62 - กันยายน63)เอกสารที่เกี่ยวข้อง