เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีี่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563