เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

คู่มือประชาชน

การขออนุญาติประกอบกิจการ รับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเอกสารที่เกี่ยวข้อง