เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

คู่มือประชาชน

การรับนักเรียนเข้าเรียน ก่อนระดับประถมศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง