เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมาคมอาเซี่ยน(AEC)เอกสารที่เกี่ยวข้อง