เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กฏหมายน่ารู้

15. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544เอกสารที่เกี่ยวข้อง