เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ปรับปรุงครั้งที่1เอกสารที่เกี่ยวข้อง