เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ

การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง