เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง