เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านหนองบัวรองเอกสารที่เกี่ยวข้อง