เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กิจการสภา

สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง