เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กิจการสภา

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯเอกสารที่เกี่ยวข้อง