เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

การประกวดราคราจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงเรียนบ้านซ่าเลือด หมู่ 3 ถึงบ้านซ่าเลือดน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง