เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศโครงการขุดลอกสระคึกฤทธิ์ บ้านสี่แยก หมู่ 6

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระคึกฤทธิ์บ้านสี่แยก หมู่ที่6 บ้านสี่แยก จำนวน 2 จุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง