เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. คอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านกงรถ (วัดบ้านกงรถ ) ถึงทางเข้าบ้านซ่าเลือด หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง