เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก หมู่ 7

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายจากประปาบ้านกงรถ ถึงบ้านโคกแค หมู่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX

เอกสารที่เกี่ยวข้อง