เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับลปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรอง หม

ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมุ่ที่4 ตำบลกงรถ เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง