เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 2

เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง