เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 4

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวรอง บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 4 ตำบลกงรถ เทศบาลตำบลกงรถ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง