เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดำรง ถนนนา ถึงบ้านนายด่อน สายสุดบ้านหัวทำนบ หมู่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง